Sản phẩm XN Bao Bì

Sản phẩm của Xí nghiệp Bao Bì

    1. Thùng carton gợn sóng 3 lớp, 5 lớp, 7 lớp:thung_tong_hop_2.jpg 

thung_tong_hop.jpgthung_dulux.jpgthung_hazeline.jpgthung_lux.jpgthung_lifeboy.jpg 

giay_3_lop.jpg2. Palet giấy:

 

palet_khoi.jpg palet_dung.jpg

cong_nhan_van_chuyen_giay.jpg
sp_bao_bi.jpg