Nghị quyết của ĐHĐCĐ Bicico 29/9/2012

 

 

nghi_quyet_cua_dhdcd_29_9_2012.jpg