THÔNG BÁO ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 2023

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Công nghiệp Hóa chất và Vi sinh trân trọng mời các Qúy Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023.

Thời gian họp: 9:00-11:30, ngày 13 tháng 11 năm 2023

Địa điểm họp: Phòng họp Xí nghiệp Bao bì Bicico, số 6/11 Đường số 2, KP4, P. Linh Trung, TP. Thủ Đức, TP. HCM 

  1.Thông báo mời họp: https://drive.google.com/file/d/1SNMtoe47NvJVjprJqX6vYeIAIlJItomx/view?usp=share_link

  2. Chương trình đại hội: https://drive.google.com/file/d/1xLqdqVCXwEW-OH1aeWMvpC2H9p7puyIn/view?usp=drive_link